Jak aplikovat 2-K PUR BARVY NA TRAKTORY na čerstvý pozink

TECHNOLOGICKÝ POSTUP POVRCHOVÉ ÚPRAVY ČERSTVĚ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO POVRCHU

APLIKACE 2-K PUR BARVY NA TRAKTORY

A ANTIKOROZNÍHO ZÁKLADU POD PUR

 

Předúprava povrchu žárově zinkovaného povrchu

Odstraňte olej a mastnotu vhodným detergentem (např. Technický benzín), soli a další nečistoty odstraňte oplachem (vysokotlakou) čistou vodou. Následně proveďte předúpravu povrchu pomocí směsi vody, vodného roztoku čpavku a detergentu.

 

Složení směsi:

-        5l vody

-        0,25l vodného roztoku čpavku 25%

-        25ml detergentu (běžný saponát jako např.JAR)

 

Postup předúpravy pomocí směsi:

Směs naneste na žárově zinkovaný povrch a nechte působit alespoň 10 minut. Následně směs důkladně rozetřete čistým hadrem až do vytvoření šedé pěny. Vzniklou pěnu opláchněte čistou horkou vodou a povrch nechte řádně oschnout.

Aplikace 2-K PUR BARVY NA TRAKTORY na před-upravený povrch:

Během aplikace samozákladující 2K PUR barvy musí být žárově zinkovaný povrch, který byl předupraven pomocí výše popsané směsi, suchý. Teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy nesmí klesnout během nanášení a sušení pod +5°C. Relativní vzdušná vlhkost nesmí přesáhnout 80%. Teplota natíraného povrchu musí být alespoň 3°C nad teplotou rosného bodu. Případnou druhou vrstvu 2-K PUR BARVY NA TRAKTORY můžete aplikovat po 60 minutách od nanesení první vrstvy.

Aplikace Antikorozního základu pod originální odstíny – pod PUR barvy

I tuto základní barvu lze použít na pozinkovaný povrch.  V případě čerstvého žárového zinkování proveďte předúpravu a následně povrch upravte dle tohoto postupu:

K zajištění požadované drsnosti použijte metodu abrazivního ometení (sweeping), např. křemičitým pískem. Pokud nelze tuto metodu použít, zdrsněte povrch ručně nebo alespoň omyjte vhodným přípravkem. Žárově pozinkované povrchy se doporučují nejprve „poprášit“ hodně naředěnou barvou.

Aplikace stříkáním

2-K PUR BARVY NA TRAKTORY, které jsou obvykle aplikovány v jedné až ve dvou vrstvách, případně v malém počtu vrstev je důležité, aby se při aplikaci vytvořil spojitý nátěrový film bez pórů. Musí být zvolena metoda aplikace, která zaručí dobrou tvorbu nátěrového filmu na všech plochách. Je velmi důležité, aby byly použity trysky správné velikosti, ne příliš velké a aby byla dodržována správná jednotná vzdálenost pistole od povrchu, 30–50 cm. Dále musí být věnována zvýšená pozornost pokrytí hran, otvorů, zadních stran, výztuží apod. Proto je při aplikaci takovýchto ploch vhodné provést pásový nátěr dle dobré natěračské praxe. Aby bylo dosaženo dobré a stabilní atomizace materiálu, musí mít nátěrová hmota vhodnou viskozitu a musí být použito stříkací zařízení s dostatečnou kapacitou a výstupním tlakem. Při vyšších teplotách může být nezbytné přidání většího množství ředidla pro zabránění suchého střiku. Tloušťka nátěru musí být rovnoměrná, doporučená tloušťka suché vrstvy je 100-125 μm (2-21/2vrstvy). Vyvarujte se příliš vysoké tloušťky nátěru, neboť se tím zvyšuje riziko stékání, praskání a zadržení rozpouštědel. Doporučujeme kontrolovat spotřebu barvy. Výsledný nátěr musí být rovnoměrný, s hladkým povrchem a bez nepravidelností jako je prach, suchý střik a zbytky abraziva.

Aplikace štětcem

Používejte štětec s přírodními štětinami – udržují vlhký okraj. Při nanášení štětcem je výsledný nátěr méně rovnoměrný; tomu lze zabránit nanesením více nátěrů a vhodným ředěním.

Aplikace válečkem

Není obecně doporučena kvůli tvorbě stabilních vzduchových bublin. Váleček může být použit ve výjimečných případech, je nutné zvolit váleček s krátkým a tvrdým chlupem a vzniklé bubliny je třeba vytěsnit štětcem.

Lokální opravy a údržba

Pečlivě očistěte poškozené plochy/montážní sváry mechanickým čištěním minimálně na St 2 dle ČSN EN ISO 8501-1 (místní opravy) nebo abrazivně otryskejte minimálně na Sa2, lépe na Sa 2½ dle ČSN EN ISO 8501-1. Lepší způsob přípravy povrchu zlepší ochranné vlastnosti. Zarovnejte okraje soudržného a nepoškozeného nátěru a zdrsněte nepoškozený nátěr 2-K PUR barvy, přes který bude aplikován opravný nátěr. Na takto připravený podklad aplikujte opravný nátěr stejné 2-K PUR BARVY NA TRAKTOR – pokud byl původní nátěr zhotoven touto barvou, pro opravu je nutné použít opět stejný typ barvy.

V případě opravy povrchu, na kterém je nanesena 2-K PUR barva, nesmí přijít na tuto barvu epoxidový základ!

Bezpečnost

Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na etiketách, seznamte se s pokyny na etiketě a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Zabraňte vdechování, zamezte styku s kůží a očima a požití. Učiňte nezbytná opatření proti případnému nebezpečí požáru nebo výbuchu, chraňte životní prostředí. Barvy aplikujte pouze v dobře větraných prostorech.

Vysvětlivky

2-K PUR BARVY NA TRAKTORY    = 2-komponentní polyuretanové barvy značky BARVY NA TRAKTORY

Detergent                                         = čistič, odmašťovadlo

μm                                                     = jednotka vrstvy - mikrony

 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ OHLEDNĚ APLIKACE SE NA NÁS NEVÁHEJTE OBRÁTIT: INFO@UPEPANKA.CZ 

uPepanka_barva-traktory_728x90_01